Privacy statement

Werk en Vakmanschap (hierna ook: “wij” en “ons”) is een landelijk samenwerkingsverband van honderden technische en industriële bedrijven. De werkzaamheden van Werk en Vakmanschap bestaan uit het bemiddelen van kandidaten naar arbeid, waaronder het werven en selecteren van kandidaten en het op basis van een arbeidsovereenkomst ter beschikking stellen van flexkrachten aan haar opdrachtgevers.

Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en wij houden ons daarom aan de regels die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Werk en Vakmanschap realiseert zich dat het voor jou van belang is om te weten hoe jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Door middel van dit privacy statement maken wij voor jou inzichtelijk wat wij met de persoonsgegevens doen die jij aan ons verstrekt.

Zo vind je in dit privacy statement onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door ons worden opgeslagen in onze administratie, aan wie jouw persoonsgegevens worden verstrekt (en wanneer), hoelang Werk en Vakmanschap jouw persoonsgegevens bewaart en wat jouw rechten zijn ten aanzien van de verwerkingen van de persoonsgegevens door Werk en Vakmanschap.

De bepalingen in dit privacy statement zijn van toepassing op:
1. kandidaten die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Werk en Vakmanschap en medewerkers, stagiaires en andere personen die via Werk en Vakmanschap tewerkgesteld zijn/worden bij haar opdrachtgevers (waaronder personen die via een proefplaatsing werkzaamheden verrichten);
2. (interne) medewerkers van Werk en Vakmanschap die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers;
3. alle bezoekers van onze website;
4. werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Werk en Vakmanschap).

In Artikel 2 van dit privacy statement is opgenomen welke artikelen van dit privacy statement specifiek op jou van toepassing zijn.

 

Artikel 1 – Definities

In dit statement wordt verstaan onder:

a) Werk en Vakmanschap: Werk en Vakmanschap Beheer B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4701 PB) Roosendaal aan de Markt 41e, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09107831 en alle aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder;
– Werk en Vakmanschap Personeels B.V., ingeschreven onder KvK-nummer 09107844
– Werk en Vakmanschap Organisatie B.V., ingeschreven onder KvK-nummer 09107834
– Spectrim B.V., ingeschreven onder KvK-nummer 09107851
– Office talent B.V., ingeschreven onder KvK-nummer 09107842
– Nieuw Vakmanschap B.V., ingeschreven onder KvK-nummer 09107846
en
Coöperatie Werk en Vakmanschap U.A., gevestigd en kantoorhoudende te (4701 PB) Roosendaal aan de Markt 41c, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09082449

b) arbeidsovereenkomst: de overeenkomst tussen jou en Werk en Vakmanschap, op grond waarvan jij ter beschikking wordt gesteld aan een derde om krachtens een door die derde en Werk en Vakmanschap gesloten overeenkomst van opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde;
c) verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van Werk en Vakmanschap persoonsgegevens verwerkt;
d) derde: ieder ander dan: jij, Werk en Vakmanschap, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
e) jij en jou: degene van wie persoonsgegevens door Werk en Vakmanschap worden verwerkt;
f) persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar jou te herleiden is;
g) toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee jij aanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
h) verantwoordelijke: Werk en Vakmanschap;
i) verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
j) verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Artikel 2 – Reikwijdte statement

1. Dit statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Werk en Vakmanschap.

2. De volgende artikelen zijn van toepassing op de volgende groepen betrokkenen:
– aspirant-medewerkers die zich als werkzoekende hebben ingeschreven bij Werk en Vakmanschap en medewerkers, stagiaires en andere personen die via Werk en Vakmanschap tewerkgesteld zijn/worden bij haar opdrachtgevers (waaronder personen die via een proefplaatsing werkzaamheden verrichten): alle artikelen, met uitzondering van Artikel 11;
– (interne) medewerkers van Werk en Vakmanschap die niet ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgevers: alle artikelen, met uitzondering van Artikel 4 lid 9 t/m 11, Artikel 5 lid 2 en 3, Artikel 6 lid 4 en Artikel 11;
– alle bezoekers van onze website: Artikel 2 en Artikel 10;
– werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Werk en Vakmanschap): Artikel 1, Artikel 2, Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13 en Artikel 14.

 

Artikel 3 – Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens worden door Werk en Vakmanschap enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

– De beoordeling van jouw geschiktheid en beschikbaarheid voor arbeidsbemiddeling;
– Jouw bemiddeling naar arbeid;
– Het aangaan van een arbeidsverhouding en de daarvoor relevante administratievoering;
– Het onderhouden van de arbeidsverhouding en het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
– De uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen jou en Werk en Vakmanschap;
– Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen Werk en Vakmanschap en onze opdrachtgevers;
– Het op verzoek van onze opdrachtgevers uitvoeren van een pre employment screening (waaronder een competentiemeting, waarden-fit, screening, etc.). Zie hiervoor ons Pre Employment Screening Protocol
– Het informeren van jou over onze dienstverlening;
– Kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
– Het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, door middel van bijvoorbeeld opleidingen en testen;
– Het voldoen aan onze re-integratieverplichtingen;
– Het aanvragen van subsidies, premiekortingen, etc. (en de beoordeling of je daarvoor in aanmerking komt);
– Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing);
– Het voldoen aan verplichtingen die op Werk en Vakmanschap rusten uit hoofde van afgesloten verzekeringen;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Werk en Vakmanschap rusten;
– Het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

2. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan minimaal één van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

– Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
– Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Werk en Vakmanschap of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Werk en Vakmanschap en/of de derde;
– Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Werk en Vakmanschap rust;
– Je hebt toestemming gegeven (met deze grondslag gaan we zeer terughoudend om en deze komt dan ook zelden voor);
– Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor).

 

Artikel 4 – Inschrijving bij Werk en Vakmanschap en bemiddeling naar arbeid

1. Jij kunt je bij Werk en Vakmanschap inschrijven door middel van het invullen van een inschrijfformulier (op de website) van Werk en Vakmanschap, het reageren op een functie via de website of per e-mail of bij een van de vestigingen van Werk en Vakmanschap. Als je je inschrijft, verzoeken wij je de volgende persoonsgegevens aan ons door te geven:

– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Over welke opleiding(en)/werkervaring(en)/certificaten je beschikt
– Of je in het bezit bent van een rijbewijs (indien en voor zover van belang voor de functie)
– Gegevens ten aanzien van beschikbaarheid

2. Je kunt ervoor kiezen om bij de inschrijving je curriculum vitae (hierna: “cv”) aan ons te verstrekken. Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed als mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden wij je wel aan je cv aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden:

– Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam)
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gewenste beroepen/functies
– Werkervaring
– Opleidingen
– Cursussen
– Competenties

3. Andere persoonsgegevens dan vermeld onder de leden 1 en 2 heeft Werk en Vakmanschap niet nodig (voor jouw bemiddeling naar arbeid). Wij raden je dan ook ten zeerste af om andere dan die gegevens in jouw cv op te nemen. Mocht je toch andere gegevens in je cv opnemen – of die gegevens op enige andere wijze vrijwillig aan Werk en Vakmanschap verstrekken – dan geef je door het uploaden van je cv of door het op andere wijze verstrekken van die gegevens toestemming aan Werk en Vakmanschap om die persoonsgegevens te verwerken.

4. De volgende persoonsgegevens heeft Werk en Vakmanschap in elk geval niet nodig (om jou te bemiddelen naar arbeid). Werk en Vakmanschap raadt het jou dan ook af deze gegevens in het cv op te nemen:

– Burgerservicenummer (BSN)
– Godsdienst of levensovertuiging
– Raciale of etnische afkomst
– (Pas)foto
– Nationaliteit
– Politieke gezindheid
– Lichamelijke of geestelijke gezondheid
– Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
– Lidmaatschap van een vakvereniging, vakbond of politieke partij
– Strafrechtelijke gegevens

5. Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen kan Werk en Vakmanschap gebruik maken van testresultaten, referentiechecks en het raadplegen van social media profiel(en).

6. Indien voor een bepaalde functie bijzondere eisen worden gesteld op het punt van de medische geschiktheid, kan Werk en Vakmanschap zich in bepaalde situaties door middel van een medische keuring laten informeren over jouw medische geschiktheid voor de functie. Het resultaat van die keuring wordt door de bedrijfsarts slechts aan Werk en Vakmanschap verstrekt (en dus door Werk en Vakmanschap verwerkt), nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

7. Indien een verklaring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is voor de (gewenste) functie, is het Werk en Vakmanschap toegestaan om in de administratie de VOG op te nemen die is afgegeven. Mocht een VOG niet worden afgegeven, dan zal Werk en Vakmanschap daarover niets in de administratie opnemen.

8. Je hoeft geen gegevens over je gezondheid te verstrekken aan Werk en Vakmanschap, indien die niet rechtstreeks van belang zijn voor de uitoefening van de functie waarnaar je solliciteert. Je bent echter wel verplicht melding te maken van gezondheidsklachten waarvan je weet of moet begrijpen dat deze jou ongeschikt maken voor de functie.

Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever
9. Indien verenigbaar met het doel waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Werk en Vakmanschap hebt verstrekt, is het Werk en Vakmanschap toegestaan jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Werk en Vakmanschap houdt daarbij rekening met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Werk en Vakmanschap hebt verstrekt (zie Artikel 3).

10. Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat Werk en Vakmanschap jouw persoonsgegevens verstrekt aan potentiële opdrachtgevers. Die opdrachtgevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Werk en Vakmanschap zal, zonder dat je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken dan de volgende:

– Naam
– Woonplaats
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Opleidingen
– Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)
– Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie)
– Competenties (indien en voor zover van belang voor de functie)
– Stages (indien en voor zover van belang voor de functie)
– Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie)

11. In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de functie) kan Werk en Vakmanschap ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers verstrekken:

– Of je in het bezit bent van een rijbewijs en over welke rijbevoegdheid je beschikt.
– Dat een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan jou is afgegeven. Indien er geen VOG is afgegeven, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.
– Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen strafrechtelijk verleden hebt. Indien je op je eigen verklaring omtrent gedrag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever.
– Indien een medische keuring vereist is: of je (op basis van de medische keuring) geschikt bent voor de functie.

 

Artikel 5 – Totstandkoming arbeidsovereenkomst en aanvang terbeschikkingstelling

1. Op het moment dat Werk en Vakmanschap met jou een arbeidsovereenkomst sluit, zal Werk en Vakmanschap, naast de in Artikel 4 genoemde persoonsgegevens, onder meer de volgende soort persoonsgegevens opnemen in haar administratie:

– Kopie identiteitsbewijs (en daarmee dus ook de gegevens die hierop vermeld staan, zoals BSN, nationaliteit en geboorteplaats)
– Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
– Bankrekeningnummer
– Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur
– Inloggegevens op systemen van Werk en Vakmanschap (indien van toepassing)

Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever
2. Op het moment dat je aan het werk gaat bij een opdrachtgever van Werk en Vakmanschap, dan kan Werk en Vakmanschap (naast de gegevens die Werk en Vakmanschap al eerder heeft verstrekt/mogen verstrekken, zoals opgenomen in Artikel 4 lid 9, 10 en 11) de volgende gegevens van jou aan de opdrachtgever verstrekken:

– Adresgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Burgerservicenummer (BSN), uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting die bestaat uit hoofde van Artikel 49a lid 1 Algemene Wet Rijksbelastingen.

3. Indien jij verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning (en jij geen onderdaan bent van een lidstaat van de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), is Werk en Vakmanschap wettelijk verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van jouw identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken. Werk en Vakmanschap zal dit ook doen.

 

Artikel 6 – Gedurende de arbeidsovereenkomst

1. Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het Werk en Vakmanschap toegestaan bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken in jouw personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen, persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende, vakantieaanspraken en correspondentie over het functioneren.

2. Het is Werk en Vakmanschap toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat onder andere om loonstroken, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring.

3. In geval van een ziekmelding kan Werk en Vakmanschap de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– Het telefoonnummer en (verpleeg)adres.
– De vermoedelijke duur van je verzuim.
– De lopende afspraken en werkzaamheden.
– Of jij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke). Als je minimaal twee maanden in dienst bent bij Werk en Vakmanschap, mag bij de melding ook worden gevraagd of je onder de no-risk-polis valt (artikel 29b of 29d Ziektewet).
– Of jouw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is).
– Of er sprake is van een (verkeers)ongeval, waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was (in verband met de mogelijkheid tot regres).

De volgende nadere gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst over jou aan Werk en Vakmanschap verstrekken (en mag Werk en Vakmanschap in dat geval dus ook verwerken):

– De werkzaamheden waartoe je niet meer of nog wel in staat bent (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen).
– Nadere informatie over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van jou werkgerelateerd is (enkel in gevallen waarin louter het benoemen van functionele beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor effectieve re-integratie).
– De mate waarin je arbeidsongeschikt bent (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat je nog kan doen).
– Eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die Werk en Vakmanschap voor de re-integratie moet treffen.
– De verwachte duur van het verzuim.

4. In principe zal Werk en Vakmanschap geen extra persoonsgegevens meer aan de opdrachtgever verschaffen als de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle gegevens die wij bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem hebben verstrekt (Artikel 4 lid 9, 10 en 11 en Artikel 5 lid 2 en 3). Er kunnen zich echter situaties voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van jou noodzakelijk maakt voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Werk en Vakmanschap of dat van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als er in verband met jouw re-integratie specifieke re-integratie-activiteiten, aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever worden verwacht. In dat geval zullen wij altijd de afweging maken tussen de belangen van Werk en Vakmanschap en/of de opdrachtgever en jouw fundamentele rechten en vrijheden. Werk en Vakmanschap zal jou altijd informeren over de verstrekking van deze gegevens aan de opdrachtgever.

5. Werk en Vakmanschap kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen, indien dat verenigbaar is met de in Artikel 3 genoemde doeleinden/grondslagen, waaronder aan leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die Werk en Vakmanschap heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Werk en Vakmanschap zal hiertoe pas overgaan, indien zij daartoe gerechtigd is en daarvoor voldoende noodzaak bestaat.

 

Artikel 7 – Bewaartermijnen

1. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de verwerkelijking van één of meer van de doeleinden als genoemd in Artikel 3 van dit statement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

2. Indien je niet werkzaam bent geweest voor Werk en Vakmanschap, bewaart Werk en Vakmanschap jouw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan twee jaar.

3. Op het moment dat jij aan Werk en Vakmanschap mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid, verwijdert Werk en Vakmanschap op dat moment zonder onredelijke vertraging al jouw persoonsgegevens uit haar systeem.

4. Als er tussen jou en Werk en Vakmanschap een arbeidsovereenkomst (of andersoortige betrekking) tot stand is gekomen en deze is geëindigd, zal Werk en Vakmanschap jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar bewaren, tenzij er op Werk en Vakmanschap een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

5. Een langere (wettelijke) bewaarplicht geldt voor Werk en Vakmanschap (in elk geval) in de volgende situaties:
a. Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt. De betreffende gegevens worden verwijderd op het moment dat het conflict/geschil ten einde is.
b. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie, geldt dat Werk en Vakmanschap deze gedurende 7 jaar bewaart na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
c. De hieronder onder i t/m ii opgesomde gegevens zal Werk en Vakmanschap tot 5 jaar bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd:
i. Formulier loonheffingen dat jij hebt ingevuld (althans het document waarin je hebt aangegeven dat Werk en Vakmanschap al dan niet rekening moet houden met de loonheffingskorting).
ii. Kopie identiteitsbewijs.

6. Indien een bepaald persoonsgegeven onder meerdere wettelijke regelingen valt, voor wat betreft een verplichte bewaartermijn, dan wordt de bewaartermijn aangehouden die als laatste afloopt.

7. Indien er gedurende jouw dienstverband – bij langdurige ziekte – een re-integratiedossier is opgebouwd en deze ook gedurende jouw dienstverband weer is gesloten, bewaart Werk en Vakmanschap dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar (na afronding van de re-integratie). Als een re-integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpassingen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzakelijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door Werk en Vakmanschap worden opgenomen in jouw personeelsdossier.

8. Administratieve gegevens over jouw ziekteverzuim (zoals gegevens voor de loondoorbetalingsverplichting, datum van de ziekmelding, de duur van het verzuim en de datum van herstel), worden in principe maximaal twee jaar bewaard nadat de arbeidsrelatie is beëindigd. De gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een arbeidsconflict of een geschil over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

9. Indien Werk en Vakmanschap eigenrisicodrager is voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), worden de betreffende gegevens voor de duur van het WGA-traject (dus maximaal tien jaar) bewaard.

 

Artikel 8 – Bescherming persoonsgegevens

1. Werk en Vakmanschap treft verschillende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens – die Werk en Vakmanschap verwerkt – worden beschermd. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan Verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij jouw persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

2. Dossiers ten behoeve van medewerkers die al ter beschikking zijn gesteld, worden zowel digitaal als in “hard copy” bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel binnen Werk en Vakmanschap. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens van bevoegd personeel.

 

Artikel 9 – Derden

1. Werk en Vakmanschap deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van jou die je aan Werk en Vakmanschap hebt verstrekt, behalve (1) met jouw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties.

2. Werk en Vakmanschap schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten in verband met het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Werk en Vakmanschap persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen. Werk en Vakmanschap autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten.

 

Artikel 10 – Website

1. Werk en Vakmanschap kan bepaalde niet-identificeerbare informatie automatisch verzamelen en opslaan wanneer je onze website bezoekt. Zo kan Werk en Vakmanschap bijvoorbeeld iedere keer dat je onze site bezoekt jouw IP-adres, browserinformatie, mobiel besturingssysteem (indien je via jouw mobiele apparaat gebruik maakt van onze website) en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Ook vergaart Werk en Vakmanschap informatie over bezoekpatronen en sitegebruik.

2. De informatie die Werk en Vakmanschap van jou ontvangt, wordt gebruikt om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden. De informatie mag aan derden worden doorgegeven en kan worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Wij maken gebruik van webstatistieken, om te analyseren op welke wijze bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren.

Meer informatie over gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid.

 

Artikel 11 – Zakelijke relaties

1. Van werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties (hierna: “relaties”) verwerken we de volgende persoonsgegevens:

– (Zakelijke) NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Functie
– Gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)

2. Werk en Vakmanschap kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant-)medewerkers, leveranciers, auditinstanties, overheidsinstellingen en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Werk en Vakmanschap de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Werk en Vakmanschap daartoe verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat u daarvoor toestemming hebt verleend.

3. Werk en Vakmanschap bewaart de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zij houdt zich hierbij dan ook aan de geldende wet- en/of regelgeving.

4. De persoonsgegevens van relaties worden door Werk en Vakmanschap enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Het onderhouden van een zakelijke relatie;
– Het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie;
– Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Werk en Vakmanschap en de (onderneming van de) relatie;
– Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en overige activiteiten;
– Het verlenen van toegang tot onze besloten webomgeving (indien van toepassing);
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Werk en Vakmanschap rusten.

5. De persoonsgegevens van relaties worden slechts verwerkt, indien aan minimaal één van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

– Je hebt toestemming gegeven;
– Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken bent;
– Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Werk en Vakmanschap rust;
– Het is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (deze grondslag komt zelden voor);
– Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Werk en Vakmanschap of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou zwaarder wegen dan de belangen van Werk en Vakmanschap en/of de derde.

 

Artikel 12 – Jouw rechten

1. Je hebt het recht om:

– uitsluitsel te krijgen van Werk en Vakmanschap over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Op het moment dat Werk en Vakmanschap bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je het recht die persoonsgegevens in te zien en heb je het recht op informatie over de verwerkingsdoeleinden;
– rectificatie/correctie van jouw persoonsgegevens te verzoeken aan Werk en Vakmanschap;
– Werk en Vakmanschap te verzoeken om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens te wissen, wanneer zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor enkele persoonsgegevens geldt echter dat Werk en Vakmanschap wettelijk verplicht is deze te bewaren (zie Artikel 7 lid 5). Voor deze persoonsgegevens geldt dat Werk en Vakmanschap deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen;
– de verwerking van jouw persoonsgegevens door Werk en Vakmanschap te beperken, indien zich een situatie voordoet, waarin dit recht aan jou is toegekend in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
– jouw persoonsgegevens, die je aan Werk en Vakmanschap hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om die gegevens over te dragen, indien de verwerking door Werk en Vakmanschap geschiedt op die wijze waarvoor in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving het recht op overdraagbaarheid van gegevens is toegekend;
– bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, vanwege jouw specifieke situatie. Dit recht bestaat alleen voor de gevallen waarin is voorzien in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
– een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
– onverwijld geïnformeerd te worden door Werk en Vakmanschap, wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, tenzij Werk en Vakmanschap hiertoe niet verplicht is op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Met een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt bedoeld: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2. Voor de uitvoering van jouw bovengenoemde rechten, kan je een e-mail zenden naar privacy@werkenvakmanschap.nl. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

 

Artikel 13 – Wijzigingen

Aan dit privacy statement kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen, waaronder nieuwe wet- en regelgeving, wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op www.werkenvakmanschap.nl, de medewerkersportal en kan jou op verzoek worden toegestuurd per post of per e-mail. Werk en Vakmanschap raadt je aan om regelmatig dit privacy statement door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent hoe Werk en Vakmanschap met jouw persoonsgegevens omgaat.

 

Artikel 14 – Contact

1. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacybeleid van Werk en Vakmanschap, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via privacy@werkenvakmanschap.nl of per gewone post naar Markt 41e, 4701 PB te Roosendaal, t.a.v. Werk en Vakmanschap.

2. Werk en Vakmanschap zal jouw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren.

3. Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden per e-mail via datalek@werkenvakmanschap.nl