Samenwerking

Om invulling te geven aan onze dienstverlening beschikken we over een uitgebreid netwerk met opleidingsinstituten en andere arbeidsmarktpartijen. Hierdoor zijn wij in staat om vanuit onze vestigingen op regionaal niveau doelgerichte, innovatieve (opleidings)projecten vorm te geven.

Onderwijs

Een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt is voor bedrijven belangrijk om voldoende instroom van personeel te realiseren. Voor (aankomend) technisch talent is dit eveneens zo, omdat zij hierdoor beter voorbereid en opgeleid worden voor een loopbaan in de techniek.

Werk en Vakmanschap werkt daarom nauw samen met vele ROC’s en andere opleidingsinstituten. Onze consultants zijn op de hoogte van een breed spectrum aan technische opleidingen. Door de intensieve samenwerking met bedrijven en opleidingsinstituten zijn wij in staat vele gerichte opleidingstrajecten in diverse vakrichtingen vorm te geven. Soms ontstaan door deze samenwerking zelfs nieuwe opleidingen. Maatwerk staat daarbij voorop. Voorbeelden hiervan vindt u onder projecten.

Daarnaast verzorgen wij frequent gastcolleges bij VMBO’s en ROC en zijn wij vertegenwoordigd op banen- en studiebeurzen. Een actueel overzicht vindt u onder evenementen.

Brancheorganisaties

Als werkgeversplatform van bedrijven uit de techniek en industrie onderhouden wij nauwe contacten met branche- en werkgeversorganisaties en daaraan verbonden sectorfondsen. Ook werken wij binnen vele projecten op regionaal niveau met elkaar samen; met één gezamenlijk doel; de versterking en het behoud van technisch vakmanschap!

Brancheorganisaties en sectorfondsen waarmee wij ondermeer samenwerken:

Metaalunie
Met meer dan 13.000 leden is de Metaalunie de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de metaal. Zij richt zich op metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in de diverse metaalsectoren.

FME
FME is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de technologische industrie. FME is belangenbehartiger voor haar leden op nationaal en internationaal niveau. De organisatie biedt dienstverlening aan individuele lidbedrijven, aan clusters van lidbedrijven en ondersteuning aan 130 brancheorganisaties.

ABU
De branche-organisatie voor arbeidsmarktintermediairs in Nederland is de ABU. Naast belangenbehartiging voor de leden houdt zij toezicht op een correcte naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Samen realiseren de ABU-leden per jaar meer dan 286 miljoen uitzend- en detacheringsuren, waarmee zij niet alleen honderdduizenden flexkrachten aan werk en werkervaring helpen, maar ook duizenden ondernemingen helpen aan flexibele arbeidskrachten.

Stichting OOM
OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn meer dan 15.000 bedrijven en meer dan 155.000 werknemers aangesloten. OOM is één van de grootste opleidingsfondsen in Nederland en heeft als missie het bevorderen van instroom en behoud en ontwikkeling van vakmanschap in de metaalbranche. Om dit te realiseren subsidieert en adviseert OOM bedrijven bij de opleiding en ontwikkeling van personeel. Verder stimuleert OOM de kwalitatieve en kwantitatieve instroom in de bedrijfstak.

Stichting A+O Metalektro
Stichting A+O Metalektro is het bedrijfstakfonds van de Metalektro voor arbeidsmarkt en opleidingen. A+O Metalektro levert een bijdrage aan de belangen van werkgevers en werknemers in de branche. Voor hen is A+O adviseur, gesprekspartner, intermediair, vraagbaak en facilitator. A+O voert programma’s en financieringsreglementen uit op de werkgebieden arbeidsmarkt, employability en onderwijs. Deze zijn gericht op voortdurende verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Stichting STOOF
De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Door onder meer vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Ook in de flexbranche zal dit goed merkbaar zijn. Daarom is het opleiden van flexkrachten van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn.

Overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties streven ernaar  zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden. Dit om te voorkomen dat mensen afhankelijk zijn van een uitkering. In samenwerking met gemeenten en UWV geeft Werk en Vakmanschap invulling aan projecten die hierop gericht zijn.

Gemeenten
Werk en Vakmanschap werkt regionaal nauw samen met gemeenten. Doel is om invulling te geven aan projecten waarmee werkzoekenden aan een baan geholpen worden. Veelal zijn bij de instroomprojecten zowel ondernemers, onderwijs als overheid betrokken om gezamelijk een structurele oplossing aan te dragen.

UWV WERKbedrijf
Het UWV WERKbedrijf helpt werkzoekenden bij het vinden van een baan. Zij kunnen er bijvoorbeeld sollicitatieworkshops volgen, competentietests doen en ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan. Ook kan het UWV WERKbedrijf werkzoekenden ondersteunen met een re-integratietraject.

Provincies
Provincies hechten grote waarde aan een ‘gezonde’ samenstelling van de regionale arbeidsmarkt . Scholing en ontwikkeling van de beroepsbevolking (op alle niveaus en van alle leeftijden) vormen daardoor vaak belangrijke speerpunten in het arbeidsmarktbeleid van Provincies. Ook versterking van het werkgeverschap bij bedrijven staat binnen dit beleid centraal. Wij werken nauw samen met verschillende Provincies bij het opzetten van regionale opleidingsprogramma’s voor werkzoekenden en projecten ter versterking van het werkgeverschap bij het bedrijfsleven. Vaak gaat het om innovatieve projecten, die een belangrijke bijdrage leveren een kwalitatieve versterking van de regionale arbeidsmarkt.